HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Art. 1: Oprichting:

De fietsclub A.W.A. werd opgericht als feitelijke vereniging bij de startvergadering op donderdag 23/02/2012 om 10u in het Dienstencentrum "De Zonnebloem",

Zuidstraat 67, 8630 Veurne. Het correspondentieadres is dat van de voorzitter.

De naam A.W.A. staat voor "Altijd Wind Achter".

Art. 2:Doel

Alle bezitters van een elektrische fiets van Veurne en omliggende bijeen brengen om samen in groep de sport van het recreatief fietsen en het fietstoerisme te beoefenen en te bevorderen.

Hierbij is sportiviteit en kameraadschappelijkheid troef.

Art. 3: Het bestuur

Het bestuur heeft de algemene leiding en is samengesteld uit volgende personen:

Voorzitter: LENOIR Aurèle, Molenstraat 9/5, 8630 Veurne.
Secretaris: LENOIR Aurèle
Penningmeester: DERYCKERE Marie-Rose, St. Denisplaats 10/6 , 8630 Veurne.

Bestuursleden:

  1. - CLAYS Joël, Denisplaats , 8630 Veurne.
  2. - GOUWY Andrea, Molenstraat 9/5, 8630 Veurne.
  3. - VANHESTE Hugo, Hansenslaan 72, 8630 Veurne
  4. - DEBEUCKELAERE Odette, Hansenslaan 72, 9630 Veurne

Zij worden aangesteld voor onbepaalde duur.
Zij kunnen enkel uit hun functie worden ontslagen, wanneer zij hier persoonlijk
om verzoeken of wanneer zij niet meer naar behoren kunnen functioneren.

Art. 4: Bevoegdheid van het bestuur

Het voltallig bestuur oordeelt over de aansluiting van de leden, waardoor bepaalde leden kunnen worden geweigerd.

Het bestuur duidt ook de wegkapiteins aan die het parcours van de fietstochten uitstippelen en de goede gang van zaken tijdens de tochten verzekeren.

Art 5: De leden
Wie lid wil worden moet het vastgestelde lidgeld betalen. Hij (zij) moet tevens rijden met een elektrische fiets. Alleen zijn of haar partner mag ook als gewone fietser lid worden.

Iemand die lid wil worden, mag ter kennismaking één proefrit meerijden.
Tijdens deze proefrit is hij echter niet verzekerd.

Art.6: Het lidgeld

Het lidgeld wordt bepaald door het bestuur, in verhouding van de jaarlijkse begroting. Eventueel overschot wordt in vermindering gebracht voor het volgend seizoen.

Door het lidmaatschap verklaart ieder lid zich akkoord met dit huishoudelijk reglement en dient hij (zij) te handelen in lijn met de doelstellingen van de club.

Art.7: De uitrusting

De leden zijn verantwoordelijk voor de clubuitrusting (fluo-hesjes). Deze blijft eigendom van de club, en mag enkel bij clubactiviteiten worden gedragen. Bij het beëindigen van het lidmaatschap dient de uitrusting in goede staat terug ingediend te worden.

Art. 8: Wegkapitein

Tijdens de fietstochten wordt de goede gang van zaken geregeld door de wegkapitein(s).De gegeven aanwijzingen dienen door de leden strikt te worden opgevolgd.

De wegkapitein(s) zorgen ook voor een GEMATIGDE gemiddelde snelheid van + 16 km/u.,

d.w.z. tussen 10 en 22 km/u afhankelijk van de windrichting.

Art. 9: De Tochten

De afstanden van de fietstochten zijn bepaald op ongeveer 40 km. Telkens wordt een stopplaats en rustplaats voorzien.

De uitstappen zijn voorzien telkens op de TWEEDE en VIERDE MAANDAG van de maand, vanaf april tot en met oktober.

Hierbij wordt gezorgd voor een alternatie 'rond Veurne' enerzijds en 'ergens elders' anderzijds. Bij dit laatste wordt eerst een gedeelte per wagen afgelegd.

 

De tochten worden meegedeeld aan de hand van een fietskalender die opgesteld wordt door het bestuur en bekendgemaakt wordt via een nieuwsbrief, via e-mail en via de website van de fietsclub A.W.A..

Afwijkingen op het schema zijn mogelijk en worden ten laatste 48u voor de volgende tocht medegedeeld. Bij hevig onweer kan tot een directe afgelasting besloten worden.

Art.10: Plaats op de weg

De wegcode dient door iedereen te worden gerespecteerd en nageleefd.

- Bij het rijden in groep van minder dan vijftien personen, is het gebruik van het fietspad verplicht. (In het buitenland, NL, Fr en Du is dit altijd verplicht).

- Voor grotere groepen wordt die regel versoepeld, mits het volgen van eigen gedragsregels. Hierbij wordt de plaats op de weg bepaald door de wegkapitein(s).
- De eventuele volgwagen dient steeds voorzien te zijn van de wettelijke signalisatie.

Art.11: Verzekering

De verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen, en rechtsbijstand – wielertoerisme, wordt afgesloten door een groepspolis van een sportverzekering van het Dienstencentrum "De Zonnebloem" bij Ethias voor alle leden die de bijdrage betalen (niet verplicht).
Wie een grotere risicodekking wil, zorgt zelf voor een persoonlijke verzekering.

De bestuursleden kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en schade.

Art.12: Veiligheid

Het dragen van het fluo-hesje is altijd verplicht en mag buiten de tochten van de fietsclub niet gebruikt worden. De valhelm is zeker aan te raden.

Art.13: Uitsluiting

Leden die zich niet houden aan de regels van dit huishoudelijk reglement, worden
door de beslissing van het bestuur uitgesloten. Deze uitsluiting is onherroepelijk.

Art.14: Late besluitvormingen

Alle onvoorziene omstandigheden worden door de aanwezige bestuursleden op het moment zelf ter plaatse geregeld.

Goedgekeurd op woensdag 29/02/2012

De voorzitter, De secretaris: De Penningmeester: